دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک و مخابرات آقای مسعود نصرتی مورخ پنجشنبه 28 بهمن 1400 ساعت 09:00
دوشنبه، 25 بهمن 1400
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک و مخابرات آقای مسعود نصرتی مورخ پنجشنبه 28 بهمن 1400 ساعت 09:00
عنوان پایان نامه: طراحی سیستم تشخیص نفوذ برای شبکه های جسگر بی سیم
نام دانشجو: مسعود نصرتی
استاد راهنما: دکتر محمد فتحی
داور داخلی اول: دکتر فرزد حسین پناهی_استادیار گروه مهندسی برق الکترونیک و مخابرات دانشگاه کردستان 
داور داخلی دوم: دکتر فریدون حسین پناهی _استادیار گروه مهندسی برق الکترونیک و مخابرات دانشگاه کردستان
گروه: مهندسی برق الکترونیک و مخابرات 
زمان دفاع: پنجشنبه مورخ 1400/11/28 ساعت 09:00
جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار