دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر آقای پویا مهر محمدی مورخ پنجشنبه 28 بهمن 1400 ساعت 14:00
دوشنبه، 25 بهمن 1400
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر آقای پویا مهر محمدی مورخ پنجشنبه 28 بهمن 1400 ساعت 14:00
عنوان پایان نامه: خوشه بندی مبتنی بر چگالی بر اساس گراف همسایگی متقابل
نام دانشجو: پویا مهر محمدی
استاد راهنما: دکتر پرهام مرادی
داور داخلی: دکتر علیرضا عبداله پوری_دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه کردستان 
داور خارجی: دکتر جعفر تنها_استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز
گروه: مهندسی کامپیوتر
زمان دفاع: پنجشنبه مورخ 1400/11/28 ساعت 14:00
جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار