دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
گروه امور حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه کردستان با همکاری بنیاد نخبگان استان کردستان برگزار می نماید.
شنبه، 14 اسفند 1400
گروه امور حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه کردستان با همکاری بنیاد نخبگان استان کردستان برگزار می نماید.
ویژه دانشجویان عضو گروه استعدادهای درخشان
 لینک دسترسی:
 
برچسب‌ها:

دفتر استعدادهای درخشان

 
پورتال اخبار