دسترسی سریع

مصوبات و گزارش‌ها

مصوبات
اولین جلسه (از دور سوم) هیأت ممیزه دانشگاه کردستان
دومین جلسه (از دورسوم) هیأت ممیزه دانشگاه کردستان
سومین جلسه (از دورسوم) هیأت ممیزه دانشگاه کردستان
چهارمین جلسه (از دورسوم) هیأت ممیزه دانشگاه کردستان
گزارش‌ها
گزارش عملکرد دور دوم هیات ممیزه دانشگاه کردستان
متوسط امتیاز اعضاء هیات علمی دانشگاه کردستان ارتقاء