دسترسی سریع

فرم‌ها و دستورالعمل‌های هیئت ممیزه

دانشگاه کردستان / حوزه ریاست / هیئت ممیزه دانشگاه / فرم‌ها و دستورالعمل‌ها
مراحل لازم جهت بررسی پرونده‌های ارتقاء
چک لیست بررسی پرونده متقاضیان ارتقاء توسط دبیر کمیته منتخب (بررسی مقدماتی پیش از جلسه)
چک لیست بررسی پرونده متقاضیان ارتقاء توسط دبیر کمیته منتخب (بررسی مقدماتی پیش از جلسه)
خلاصه نتایج بررسی پرونده ارتقاء
مشخصات کلی متقاضی ارتقاء
خلاصه امتیازات بند 3-1 و 3-8 و 2-2
راهنمای آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاه کردستان