دسترسی سریع

رئیس دانشگاه

رحمت صادقی
رحمت صادقی رئیس دانشگاه
گروه شیمی استاد
rsadeghi [at] uok.ac.ir http://sci.uok.ac.ir/sadeghi
- -
پیام رئیس دانشگاه
       
ما ایرانیان به سرزمینی تعلق داریم که از دیرباز مردمان آن خوش اندیشیده و در ژرفای اندیشه­شان، به خدایی فراسوی ایمان داشته و به همین دلیل ساحت علم و اندیشه در این سرزمین همواره مورد تکریم شایسته بوده است و بسیارند ایرانیان ارجمندی که در توسعه و سازماندهی هدفمند دانش پیشگام و بر تارک رفیع علم جهان درخششی پر شعاع داشته­اند. این پاسداری از علم و ارج گذاردن به اندیشه، خود منجر به نوعی تداوم فرهنگی گشته است که بودن همیشگی را جاودانه می سازد و در این بودن جاودانه، بافت خوش نگار کردستان از منزلتی والا برخوردار است.
در دو سده اخیر، دانشگاهها بعنوان اصلی ترین مراکز علمی، تحقیقاتی، فناوری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نقش بی بدیلی در فرآیند توسعه در تمامی کشورها ایفا نموده اند. چرا که اقدام قاعده­مند علم در جهت توسعه و ساماندهی هدفمند و منسجم دانش در قالب تفسیرهای قابل آزمایش در موضوعات مختلف در مراکز دانشگاهی امکان پذیر است و مااثر آن دستیابی به اهداف معرفتی است که توانسته است جهان امروزی را در بسیاری از جهات متحول سازد. دانشگاه کردستان در سال 1370 بعنوان یک دانشگاه مستقل فعالیت خود را آغاز نمود و طی 28 سال اخیر تمامی تلاش مدیران دانشگاه معطوف و مصروف به توسعه کمی دانشگاه و تامین فضاهای کالبدی، زیر ساختها، تامین تجهیزات، شکل گیری دانشکده ها، گروههای آموزشی و توسعه تحصیلات تکمیلی گردیده است. در حال حاضر دانشگاه کردستان از ساختار قاعدمند یک دانشگاه برخوردار و بعنوان مرکز علمی مادر در استان، عهده دار وظایف حاکمیتی در بخش آموزش عالی است. گرچه تا رسیدن به استانداردهای کمی و کیفی و مطرح شدن جایگاه رفیع بین المللی راه طولانی در پیش و نیازمند تلاشی سترگ است، اما آنچه مایه امید است ظرفیت منابع انسانی جوان دانشگاه است که می تواند با همتی شایسته این فاصله را در زمانی کمتر رقم زند. لذا برای تحقق اهداف مترتب بر اسناد بالادستی و سیاستهای کلان وزارت متبوع و در چارچوب برنامه توسعه ششم و اهداف راهبردی دانشگاه و همچنین گذار از مرحله کمی گرایی به کیفیتی که ما را به دانشگاهی با اعتبار و علمی و جهانی تبدیل سازد، توجه به وظایف اصلی دانشگاه و اتحاذ رویکرد جدید در هر یک از بخشهای زیر الزامی خواهد بود.
الف) آموزش و تربیت نیروی انسانی
تربیت نیروی انسانی متخصص و خلاق، با توان حل مسئله و گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی با در نظرگرفتن اولویتهای توسعه‌ی استان و کشور رسالت اصلی دانشگاه خواهد بود و در این فرآیند گروههای آموزشی نقش اصلی را ایفا می‌نمایند. در رویکرد جدید، باید نظام آموزشی دانشگاه بعنوان مهمترین و موثرترین ابزار برای جوابگویی به مدلهای جدید توسعه که مبتنی بر توسعه دانایی محور است، سوق یابد. برخی از این رویکردها عبارتند از:
- افزایش راندمان و بازدهی آموزش با به هنگام نمودن اطلاعات در جریان فرایند آموزش
- امید بخشیدن به دانشجویان از طریق ایجاد شادابی و سرزندگی آنان در کسب دانش و مهارتها و تبدیل کلاسهای درس به محیط پویا و متحرک برای آنان که این امر مستلزم نواندیشی و ارزیابی درونی سیستم آموزشی خواهد بود.
- مشارکت اعضای هیات علمی در قالب شبکه ای برای ایجاد تعامل و نواندیشی در سرفصل‌های آموزشی با هدف در آمیختن عمل دانشجویان فارغ التحصیل با منطق زیست و کسب و کار
- ارتقاء کیفی آموزشها با تعریف استاندارهای دقیق برای هر یک از دروس با تاکید بر نقش عضو هیات علمی بعنوان یک معلم و انتقال مفاهیم علمی و کاربرد وسایل کمک آموزشی در ارتقاء کیفیت دروس
- رهایی تدریجی سیستم آموزشی دانشگاه از سیستم آموزشی غیرپویا ومکانیکی و سوق دادن آن به سیستم آموزشی دینامیکی
- توسعه آموزشهای بین رشته ای و چند رشته‌ای
ب) پژوهش و فناوری
مهمترین راهبرد دانشگاه در حوزه پژوهش و فناوری تربیت کارگزارانی فکور، متعهد و حکیم در کاربست دانش و فناوری جدید خواهد بود، بطوریکه بتواند در بازه¬ی زمانی معین متناسب با برنامه های توسعه و طرح راهبردی دانشگاه از موقعیت ممتازی در سطح علمی، منطقه ای و جهانی در پژوهش و فناوری و خلق ثروت از علم، توسعه¬ی مرزهای دانش و جوابگویی به نیازهای جامعه برخوردار گردد.
اهداف راهبردی در این فرآیند، فرهنگ سازی، توسعه ی قابلیت ها، ظرفیت سازی، شبکه سازی و تولید ایده  کارآفرینی خواهد بود. برای رسیدن به این مهم اهداف عملیاتی به شرح زیر می توان تعریف نمود:
- توسعه ی مرزهای دانش با توجه به ظرفیت های موجود در دانشگاه در رشته های مختلف
- ارتقاء دانشگاه در جهت دستیابی به مرجعیت و ایفای نقش اساسی در توسعه¬ی پژوهشهای بنیادی، کاربردی، توسعه¬ای و توسعه فناوری های جدید و تجاری سازی آنها
- ارتقای کیفیت پژوهش و فناوری از طریق انتخاب بهینه¬ی موضوعات پژوهشی توسط استادان، تعمیق، هویت بخشی و توام بخشی به فعالیتهای پژوهشی
- دستیابی به مرجعیت راه اندازی کرسی های آزاد اندیشی و نظریه پردازی به ویژه در حوزه علوم انسانی
- استقرار نظام علم سنجی و رصد نمودن وضعیت پژوهشی دانشکده ها و در نهایت دانشگاه
- جهت دهی پژوهشهای دانشگاه در جهت تحقق دانشگاه کارآفرین و جوابگویی به نیازهای جامعه
- سامان بخشی و اصلاح ساختار نهادهای پژوهشی و تقویت آنان جهت گام برداشتن در ایفای نقش خود در حوزه های تخصصی
- هماهنگی و ایجاد تعامل و اثر بخشی پژوهش و فناوری با نظام علمی نوآوری و ایجاد نظام حمایت از جذب سرمایه گذاری و تجاری سازی با حفظ حقوق معنوی برای آثار خلاقانه و نوآورانه
ج) بین المللی شدن
بین المللی شدن دانشگاه یکی از نیازهای ضروری آموزش عالی است چرا که بین المللی شدن باعث رقابتهای دانشگاهی و ارتقاء استانداردهای کیفی و آموزشی می شود. خوشبختانه در سالهای اخیر حرکتهای قابل تقدیری صورت گرفته است ولی در دستیابی به جایگاه منطقی و معقول در سطح جهانی راهی طولانی در پیش است. دانشگاه کردستان در این مسیر با چالشهایی روبرو است که نباید با آن بدبینانه برخورد کرد بلکه باید آنها را شناخت و برایشان راهبرد منطقی و واقع بینانه اتخاذ کرد. مضافاً افزایش کمی و کیفی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی تنها برای کسب جایگاه در عرصه های بین المللی کافی نیست بلکه ترسیم یک چشم انداز راهبردی مدیریتی و طراحی فرآیند مناسبی متشکل از مجموعه فعالیتهای سازمانی در فرآیند بین المللی شدن به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده بسیار حائز اهمیت و ضروری می باشد.
د)کارآفرینی و اشتغال زایی و تبدیل علم به فناوری و تجاری سازی آن
یکی از رسالتهای مهم جامعه ی دانشگاهی تجاری سازی و عملیاتی ساختن دانش فراگرفته شده در دانشگاه و بکارگیری آنها در محیط خارج دانشگاه برای ایجاد درآمد و کسب منفعت اقتصادی برای فراگیران می باشد. امروزه تاکید بر تغییر رویکرد دانشگاهها و سمت و سوی آن به دانشگاه کارآفرین بعنوان یک استراتژی شناخته می شود. هرچند در دانشگاه کردستان مراکز رشد، کارآفرینی، دفتر ارتباط با صنعت از سالهای قبل فعال بوده است و زحمات فراوانی را نیز برای رسیدن به اهداف مترتب بر تشکیل این واحدها بعمل آمده، ولی بدلیل بوروکراسی و ساختارهای غیر منعطف در سیستم مدیریت دانشگاه مرز بین دانشگاه و نهادهای خارج آن پررنگ و این امر موجب ضعف ارتباطات و محدود شدن روابط بین آنها می شود که امید است با تبیین سیاستهای بالادستی و اجرایی نمودن سیاستهای راهبردی، تلاشهای اساسی در این بخش معمول گردد. آگاهی بخشی به اساتید و دانشجویان در زمینه مزیتهای تجاری سازی، برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی جهت ایجاد مهارت های بازاریابی و بازارسازی برای اساتید، جهت تجاری سازی پژوهش های انجام شده، طراحی مکانسیم ها و سازکارهای برای شناسایی نیازهای سازمان ها و نهادهای مختلف، به فناوری و انتقال این نیازها به اساتید جهت پاسخگویی، هدایت و ارائه راه حل به آنها از جمله سیاستهایی خواهد بود که در این بخش مورد تاکید است.
هـ)رسالت اجتماعی و تهیه نقشه راه و جهت دهی به سیاستهای دستگاههای اجرایی استان
توجه به جایگاه و نقش دانشگاه بعنوان یک نهاد اجتماعی اثر گذار و در تعامل با جامعه، راه گشای موانع توسعه مبتنی بر دانایی خواهد بود. مشارکت دانشگاه در ترویج فضیلتهای شهروندی، صلح، رفاه، توسعه در پرتو آزاد اندیشی و فناوری و نظارت عمومی از جمله ارزشهایی است که در پرتو مسئولیت اجتماعی دانشگاه به رشد و رهایی و تعالی معنوی و مادی جامعه منجر می شود.
در این دوره مدیریت علاوه بر اهمیت بر ارتباطات با جامعه بیرونی استحکام ارتباط با بدنه ی اجرایی با هدف آنکه مسیر در پیش روی سیستم اجرایی استان برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هوشمندانه طی گردد، از اهمیت برخوردار خواهد بود.
و) حوزه فرهنگی و دانشجویی
در حوزه فرهنگی و دانشجویی تامین و ارتقا سلامت و رفاه دانشجویان، تعمیق معرفت دینی و خودباوری و التزام به قانون،  مسئولیت پذیری، نظم پذیری و پای بندی به اخلاق حرفه ای، افزایش حس خودباوری، نوع دوستی، وطن دوستی، توسعه مشارکت و افزایش نقش دانشجویان و اساتید در فعالیتها و ارتقا ارتباطات دانشگاهیان براساس همدلی، تفاهم و نقد عالمانه از جمله اهداف دانشگاه خواهد بود که امید است با تلاش حوزه های مرتبط، به این اهداف دست یابیم.
ز) حوزه توسعه مدیریت و منابع
در این حوزه، اصلاح ساختار دانشگاه در فرآیند بازنگری چارت تشکیلاتی، تقویت بنیه مالی و ارتقاء درآمد اختصاصی دانشگاه با افزایش و تنوع بخشی به منابع توسعه فضای کالبدی و زیر ساختهای دانشگاه، بهبود هرم و توانمندسازی کارکنان و بهبود کیفیت اجرایی امور از برنامه های اساسی برای چابک نمودن بخش ستادی دانشگاه خواهد بود.
تحقق این اهداف بدون همدلی، همفکری، دلسوزی و تلاش مستمر همه آحاد دانشگاه ممکن نخواهد بود. لذا از همه عزیزان درخواست دارم با مشارکت، همفکری و مشاوره زمینه ساز توسعه ی دانشگاهی باشیم که همه بدان سرفراز و مایه مباهات کردستان عزیز باشد.
الحمدا... اولاً و اخراً
رحمت صادقی
رئیس دانشگاه کردستان

ملاقات حضوری
سه شنبه ساعت 10 الی 12