دسترسی سریع

وظایف و اختیارات حوزه ریاست

از جمله وظایف مهم این حوزه تعیین سیاست کلی دانشگاه، رهبری امور آموزشی، پژوهشی، اداری - مالی، روابط عمومی، و ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های تمام واحدها و نظارت بر کار آنها میباشد.

لیست وظایف و اختیارات کارکنان به شرح زیر است: 
 • نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، اداری و مالی، عمرانی و امور خدمات علمی و کلیه ارتباطات داخلی و بین‌المللی دانشگاه و هماهنگی واحدهای مختلف و پاسخگویی به مراجع ذیصلاحیت
 • تعیین خط‌مشی اجرایی دانشگاه در قالب سیاست‌های علمی، آموزشی و پژوهشی
 • هدایت فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی و عمرانی دانشگاه
 • ارائه گزارش سالانه دانشگاه به هیأت امناء
 • نظارت برحسن اجرای فعالیت‌های جاری دانشگاه و پیگیری اشکالات و تخلفات احتمالی و ارجاع آنها به مقامات ذیصلاح
 • مسئولیت امور مالی و اداری دانشگاه در حدود مقررات مصوب
 • نصب و عزل اعضاء هیأت رئیسه (بارعایت تبصره های 1 و 2 ماده 4) و رؤسای دانشکده‌ها و مؤسسات و واحدهای وابسته مدیران گروه‌های آموزشی
 • اجرای مصوبات و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صادرشده از سوی وزارت
 • تهیه و پیشنهاد سیاست‌ها، اهداف و خط‌مشیها برای طرح در هیأت امناء
 • ارائه پیشنهاد تأسیس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها به شورای دانشگاه
 • ارائه پیشنهاد همکاری‌های علمی با سایر مؤسسات آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی به شورای دانشگاه
 • نمایندگی حقوقی دانشگاه نزد مراجع ذیصلاحیت
 • نظارت بر امور انضباطی دانشگاه (هیأت علمی، دانشجویان، کارمندان) در چهارچوب ضوابط و مقررات