دسترسی سریع

رؤسای پیشین دانشگاه

نام و نام‌‌خانوادگی تاریخ
شروع خاتمه
آقای دکتر رحمت صادقی1397/12/1ادامه دارد

آقای دکتر فردین اخلاقیان طاب

1393/5/1

1397/11/30

آقای دکتر جهانشیر امینی

1388 

93/5/1

آقای دکتر غلامحسین کریمی دوستان

1383

1388

آقای دکتر عبدالمحمد شیبانی

 1381

 1383

آقای دکتر عیسی نخعی

 1376

 1381

آقای دکتر یحیی یثربی

 1373

 1376

آقای محمد تقی خلج

 1372

 1373

آقای علی اکبر رجبی

 1370

 1372

آقای احمد نصر اصفهانی

 1369

 1370