دسترسی سریع

خبرنامه هوزان

دومین شماره خبرنامه
به مناسبت روز دانشجو - 16 آذر 1397
سومین شماره خبرنامه
به مناسبت هفته پژوهش و فناوری  - دی ماه 1397
پنجمین شماره خبرنامه
خبرنامه روابط عمومی دانشگاه کردستان - شماره پنجم - اردیبهشت 99
ششمین شماره خبرنامه
خبرنامه روابط عمومی دانشگاه کردستان- شماره ششم - خرداد 99