دسترسی سریع
تجدید مزایده اجاره اماکن خدماتی دانشگاه کردستان
مهلت ارسال اسناد: یکشنبه, 21 مهر 1398 (مهلت به اتمام رسید)
دانشگاه کردستان در نظر دارد اماکن خشکشویی و بوفه مقابل دانشکده علوم پایه را از طریق مزایده عمومی کتبی بصورت اجاره به متقاضیان با شرایط مندرج در فایل پیوست واگذار نماید.

دریافت فایل راهنما