دسترسی سریع
فراخوان مزایده عمومی نوبت دوم (مغازه‌های شهرک سعدی)
مهلت ارسال اسناد: دوشنبه, 29 مهر 1398 (مهلت به اتمام رسید)
دانشگاه کردستان در نظر دارد تعداد 9 باب مغازه خود  واقع در شهرک سعدی روبروی پارک را از طریق مزایده  عمومی به اجاره واگذار نماید. متقاضیان می توانندجهت دریافت شرایط مزایده و فرمهای مربوطه به سایت دانشگاه کردستان مراجعه نمایند.آخرین مهلت شرکت در مزایده 98/07/29 زمان بازگشایی پاکات 98/07/30  در محل دفتر رئیس دانشگاه  تضمین شرکت در مزایده مبلغ 10/000/000(ده میلیون) ریال واریز وجه نقد به حساب 1108045619 بانک تجارت بنام وجوه سپرده دانشگاه کردستان-نشانی مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشترو ارائه ضمناتنامه شرکت در مزایده  -سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، ساختمان سازمان مرکزی، مدیریت امور حقوقی وقراردادها- تلفن:33624023-087 

فرم استعلام قیمت