دسترسی سریع
آگهی مزایده اموال منقول
مهلت ارسال اسناد: شنبه, 30 آذر 1398 (مهلت به اتمام رسید)

دانشگاه کردستان در نظر شیر خام گاوداری خود را به شرح مذکور و جزئیات مندرج در اسناد، در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) با شماره 1098060022000003 از طریق مزایده به فروش برساند.

مهلت شرکت در مزایده: کلیه متقاضیان می توانند از تاریخ 98/09/18 لغایت ساعت 10 روز شنبه تاریخ  98/09/30 با مراجعه به سایت ستاد ایران نسبت به دریافت اسناد و شرکت در مزایده اقدام نمایند.

تاریخ بازگشایی پیشنهادات: روز شنبه مورخ 98/09/30 ساعت 11.

محل و ایام پاسخگویی به سوالات: افراد متقاضی می توانند ظرف ایام مذکور جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مورد مزایده به سنندج بلوار پاسداران دانشگاه کردستان ساختمان سازمان مرکزی دفتر امور حقوقی مراجعه و یا با شماره 08733624023 تماس حاصل نمایند.

دریافت فایل مزایده