دسترسی سریع
فراخوان مناقصه عمومی دانشگاه کردستان خرید تجهیزات سرمایشی
مهلت ارسال اسناد: دوشنبه, 16 دی 1398 (مهلت به اتمام رسید)

دانشگاه در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات سرمایشی شامل یک دستگاه چیلر تراکمی آب خنک کن و یک دستگاه  برج خنک کن را از طریق سامانه ستاد برگزار نماید. دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادو بازگشایی پاکت از طریق سامانه ستاد انجام می شود. شماره فراخوان مناقصه 2098060022000021 تاریخ انتشارآگهی98/10/10، مهلت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 مورخ 98/10/16، مهلت ارائه پیشنهاد تا 98/10/28 ساعت 10:00 و بازگشایی پیشنهادات  98/10/28 ساعت 10:30 می باشد. تضمین شرکت در مناقصه یک میلیارد ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب 1108045619 بانک تجارت به نام وجوه سپرده دانشگاه. نشانی جهت دریافت اطلاعات و ارائه پاکت الف: سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، ساختمان سازمان مرکزی، مدیریت امورفنی و نظارت بر طرحهای عمرانی33667446-087