دسترسی سریع
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات سرمایشی شامل یک دستگاه چیلر تراکمی آب خنک کن و یکدستگاه برج خنک کن
مهلت ارسال اسناد: چهارشنبه, 2 بهمن 1398 (مهلت به اتمام رسید)

دانشگاه در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات سرمایشی شامل یک دستگاه چیلر تراکمی آب خنک کن و یکدستگاه  برج خنک کن را از طریق سامانه ستاد برگزار نماید. دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت از طریق سامانه ستاد انجام می شود. شماره فراخوان مناقصه 2098060022000022 تاریخ انتشارآگهی 98/10/29، مهلت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 مورخ 98/11/02، مهلت ارائه پیشنهاد تا 98/11/13 ساعت 10:00 و بازگشایی پیشنهادات  98/11/13 ساعت 10:30 می باشد. تضمین شرکت در مناقصه یک میلیارد ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب 1108045619 بانک تجارت به نام وجوه سپرده دانشگاه.
 نشانی جهت دریافت اطلاعات و ارائه پاکت الف: سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، ساختمان سازمان مرکزی، مدیریت امورفنی و نظارت بر طرحهای عمرانی33667446-087