دسترسی سریع
آگهی مزایده فروش خودرو
مهلت ارسال اسناد: شنبه, 26 بهمن 1398 (مهلت به اتمام رسید)

دانشگاه کردستان در نظر دارد تعداد سه خودرو شامل دو دستگاه اتوبوس بنز 457 بیابانی و یک دستگاه مینی بوس هیوندا را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir با شماره مزایده 1098060022000005 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

مهلت شرکت در مزایده: کلیه متقاضیان می توانند از تاریخ 98/11/14 لغایت 98/11/26 با مراجعه به سایت ستاد ایران نسبت به دریافت اسناد و شرکت در مزایده اقدام نمایند.
محل و ایام بازدید از خودروها: افراد متقاضی می توانند ظرف ایام مذکور جهت بازدید از خودروها به سنندج بلوار پاسداران دانشگاه کردستان ورودی جنوبی (درب قرادیان) واحد نقلیه مراجعه نمایند.

تاریخ بازگشایی پیشنهادات: روز شنبه 98/11/26 ساعت 12.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا رفع ابهام با شماره تلفن 08733624023 مدیریت امور حقوقی یا 08733622737 واحد نقلیه تماس حاصل نمایند.