دسترسی سریع
آگهی مناقصه تامین نیرو جهت انجام فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی
مهلت ارسال اسناد: چهارشنبه, 14 اسفند 1398 (مهلت به اتمام رسید)

دانشگاه کردستان در نظر دارد نیروهای مورد نیاز جهت انجام فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی خود را از طریق مناقصه تامین نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت شرایط و شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  قسمت مناقصه و مناقصه شماره 2098060022000023 مراجعه نمایند.

میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ یکصد و سی میلیون تومان که به یکی از صور 1. ضمانت نامه بانکی به نام دانشگاه کردستان و دارای تاریخ اعتبار سه ماهه 2. واریز به حساب شماره 1108045619 نزد بانک تجارت به نام دانشگاه کردستان.محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات: کلیه مراحل مناقصه در بستر سامانه ستاد صورت می پذیرد.

 

مهلت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه: کلیه مناقصه گران  تا ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 98/12/14 مهلت دارند تا نسبت دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند و از تاریخ 98/12/15 لغایت ساعت 10:30 روز یکشنبه مورخ 98/12/25 مهلت دارند تا در مناقصه شرکت نمایندنشانی مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ارائه پاکت الف: سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، ساختمان سازمان مرکزی، مدیریت امور حقوقی و قراردادها- تلفن33624023-087