دسترسی سریع
آگهی مزایده فروش اموال اسقاطی
مهلت ارسال اسناد: شنبه, 13 اردیبهشت 1399 (مهلت به اتمام رسید)

دانشگاه کردستان در نظر دارد جمعی از اموال اسقاطی خود مطابق با شرح و جزئیات مندرج در اسناد مزایده، در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت   setadiran.ir با شماره مزایده 1099060022000001 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

مهلت شرکت در مزایده: کلیه متقاضیان می توانند از تاریخ 99/02/01 لغایت 99/02/13 با مراجعه به سایت ستاد ایران نسبت به دریافت اسناد و شرکت در مزایده اقدام نمایند.

محل و ایام بازدید از اموال: افراد متقاضی می توانند ظرف ایام مذکور جهت بازدید به سنندج بلوار پاسداران دانشگاه کردستان ورودی شرقی واحد انبار مراجعه نمایند.

تاریخ بازگشایی پیشنهادات: روز شنبه 99/02/13 ساعت 11:30.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 08733624023 مدیریت امور حقوقی تماس حاصل نمایند.