دسترسی سریع
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید 240 عدد تختخواب 2 طبقه
مهلت ارسال اسناد: چهارشنبه, 30 مهر 1399 (مهلت به اتمام رسید)
دانشگاه کردستان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 240 عدد تختخواب 2 طبقه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکت ها از طریق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.شماره فراخوان درسامانه ستاد 2099060022000008، تاریخ انتشاردر سامانه ستاد 99/07/14، مهلت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19.00 مورخ 99/07/19، مهلت ارائه پیشنهاد تا 99/07/30 ساعت 12.00 و زمان بازگشایی پیشنهادات  99/07/30 ساعت 13 می باشد. تضمین شرکت در مناقصه: دویست میلیون ریال بصورت ضمانت نامه بانکی ویا واریز وجه نقد به حساب 1108045619 بانک تجارت به نام وجوه سپرده  دانشگاه کردستان.
نشانی مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشترو ارائه پاکت الف: سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، ساختمان سازمان مرکزی، مدیریت امور حقوقی وقراردادها- تلفن مدیریت امورفنی و نظارت بر طرحهای عمرانی جهت پاسخگویی فنی به سوالات: 33667446-087