دسترسی سریع
آگهی مزایده (فروش دام زنده)
مهلت ارسال اسناد: چهارشنبه, 24 آذر 1400 (مهلت به اتمام رسید)

دانشگاه کردستان در نظر دارد تعداد 10 راس دام زنده خود را مطابق با شرح و جزئیات مندرج در اسناد مزایده، در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) با شماره مزایده 1000060022000001 به فروش برساند.

مهلت شرکت در مزایده: کلیه متقاضیان می توانند از تاریخ 1400/09/20 لغایت 1400/09/24 با مراجعه به سایت ستاد ایران نسبت به دریافت اسناد اقدام، و از تاریخ 1400/09/25 لغایت 1400/10/06 در مزایده شرکت نمایند.

محل و ایام بازدید: افراد متقاضی می توانند ظرف ایام مذکور جهت بازدید به سنندج ابتدای جاده دوشان مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کردستان مراجعه نمایند.

تاریخ بازگشایی پیشنهادات: روز شنبه 1400/10/06 ساعت 12

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 08733624023 مدیریت امور حقوقی تماس حاصل نمایند.