دسترسی سریع
پشتیبانی شبکه، خدمات عمومی کامپیوتر و مدیریت سایت‌های کامپیوتری کلیه واحد ها
مهلت ارسال اسناد: شنبه, 27 آذر 1400 (مهلت به اتمام رسید)

دانشگاه کردستان در نظر دارد پشتیبانی شبکه، خدمات عمومی کامپیوتر و مدیریت سایت‌های کامپیوتری کلیه واحد های خود را به صورت حجمی از تاریخ 1400/10/01 لغایت 1401/09/30 را مطابق با شرح و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir)(خرید جزئی و متوسط) به شماره نیاز 1100060022000079به شرکتهای دارای صلاحیت واگذار نماید.

مهلت شرکت در مناقصه: روز شنبه 1400/09/27 ساعت 11

تاریخ بازگشایی پیشنهاد: روز شنبه  1400/09/27 ساعت 12 

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 08733624023 مدیریت امور حقوقی تماس حاصل نمایند.