دسترسی سریع
فروش خودرو
مهلت ارسال اسناد: پنجشنبه, 28 بهمن 1400 (مهلت به اتمام رسید)
آگهی مزایده فروش خودرو
دانشگاه کردستان در نظر دارد تعداد دو دستگاه خودرو شامل یک اتوبوس بنز 457 بیابانی و یک مینی بوس هیوندا را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) با شماره مزایده 1000060022000002  به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
مهلت شرکت در مزایده: کلیه متقاضیان می توانند از تاریخ 1400/11/23 لغایت 1400/11/28 با مراجعه به سایت ستاد ایران نسبت به دریافت اسناد و شرکت در مزایده اقدام نمایند.
محل و ایام بازدید از خودروها: افراد متقاضی می توانند ظرف ایام مذکور جهت بازدید از خودروها به سنندج بلوار پاسداران دانشگاه کردستان ورودی شمالی مراجعه نمایند.
تاریخ بازگشایی پیشنهادات: روز یکشنبه 1400/12/09 ساعت 10