دسترسی سریع

دبیرخانه مرکزی و بایگانی

دانشگاه کردستان / حوزه ریاست / دبیرخانه مرکزی و بایگانی
پرسنل دبیرخانه مرکزی، بایگانی و نامه‌رسانی
سیدطه برزنجه نامه رسان
- 5105-5106
شهلا پایفشرده مسئول دبیرخانه مرکزی
- 5107-5108
فرید زارعی مسئول دبیرخانه مرکزی
- 5107
باقی ویسی بایگان
- (5104)
سیدعرفان کریمی نامه رسان
- 5105-5106
حوزه ریاست