دسترسی سریع

بنیاد حامیان دانشگاه کردستان

دانشگاه کردستان / حوزه ریاست / بنیاد حامیان دانشگاه کردستان

به منظور کمک به توسعه همه جانبه دانشگاه کردستان و جامعه بشریت، با الهام از تعالیم دینی و فرهنگ غنی ملی، در راستای فراهم نمودن بستری مناسب برای اشخاص نیکوکار، خیر و نیک‌اندیش بنیاد حامیان دانشگاه کردستان تشکیل شده است.

اعضای هیات موسس
عبدالله سلیمی
عبدالله سلیمی رییس دانشکده علوم پایه
گروه شیمی استاد
absalimi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Abdollah_Salimi
- -
رحمت صادقی
رحمت صادقی رئیس دانشگاه
گروه شیمی استاد
rsadeghi [at] uok.ac.ir http://sci.uok.ac.ir/sadeghi
- -
اسعد اردلان
اسعد اردلان مدرس دانشگاه و بازنشسته وزارت امورخارجه
سایر سازمان‌های خارج دانشگاه -
-
- -
بهرام نصرالهی‌زاده
بهرام نصرالهی‌زاده رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کردستان
سایر سازمان‌های خارج دانشگاه -
-
- -
جهانشیر امینی
جهانشیر امینی -
گروه گیاه پزشکی دانشیار
jamini [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Jahanshir_Amini
- -
برهان مندمی
برهان مندمی مدیر عامل گروه غرب دانه
سایر سازمان‌های خارج دانشگاه -
-
- -
سید محمدطاهر حسینی
سید محمدطاهر حسینی -
گروه علوم و مهندسی خاک مربی
t.hossaini [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Sayedmohammadtaher_Hossaini
- -
خالد سعیدی
خالد سعیدی -
گروه فیزیک استاد
ksaaidi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Khaled_Saaidi
دانشکده علوم پایه - اتاق 616 (4201) داخلی
امیر رشیدی
امیر رشیدی مدیر دفتر ارتباط با جامعه و صنعت
گروه علوم دامی استاد
arashidi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Amir_Rashidi
دانشکده کشاورزی- اتاق 267 087-33662458