دسترسی سریع

اساسنامه بنیاد حامیان دانشگاه کردستان

اساسنامه بنیاد حامیان دانشگاه کردستان مشتمل بر سه فصل، 48 ماده و 43 تبصره در نشست مورخ 7 بهمن 1398 هیأت مؤسس به تصویب رسید.
 
فایل اساسنامه از طریق پیوند زیر در دسترس است.
فایل اساسنامه
اساسنامه بنیاد حامیان دانشگاه کردستان