دسترسی سریع

فرم ثبت اطلاعات دانش آموختگان

نام و نام خانوادگی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی)
سال ورود
سال فارغ التحصیلی
دانشکده
رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی
شماره تماس
ایمیل
شغل فعلی
مدرک تحصیلی (فعلی)
رشته تحصیلی (فعلی)
آدرس
مهمترین نقاط قوت دانشگاه در زمان تحصیل
مهمترین نقاط ضعف دانشگاه در زمان تحصیل
نحوه همکاری با دانشگاه (در صورت تمایل)
پیشنهادات شما به دانشگاه
فایل تصویر پرسنلی
 
 
 
کد امنیتی