دسترسی سریع

اداره ثبت‌نام و پذیرش

واحد امور پذیرش و ثبت‌نام

وظایف این واحد عبارتند از:

 • برنامه‌ریزی پذیرش دانشجویان جدیدالورود در هر سال
 • تایید گواهی کنکور کارشناسی ارشد (فرم شماره 17) جهت شرکت در کنکور کارشناسی ارشد برای دانشجویان سال آخر
 • درج نمرات متفرقه (پروژه، کارآموزی، مطالعه آزاد، پیش ترم، مازاد، امتحان مجدد و اخذ مجدد) و بایگانی آنها در زونکن هر دانشکده
 • ارسال نمرات مهمان و انتقالی
 • درخواست نمرات دانشجویان جهت برابرسازی، ارسال به دانشکده‌ها، کنترل آنها بعد از بازگشت، وارد نمودن نمره و بایگانی
 • اقدام به ثبت مرخصی تحصیلی و حذف پزشکی تایید شده در دانشکده‌ها در هر ترم در مهلت مقرر
 • پیگیری و اقدام برای اجرای تصمیمات شورای آموزشی
 • انجام امور پذیرش دانشجو در موارد متفرقه (دکتری، انتقالی‌ها و دوره‌های آزاد) و انجام مکاتبات لازم در این زمینه
 • درخواست تاییدیه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دریافت تاییدیه‌های تحصیلی مقاطع قبلی و بررسی آن‌ها
 • انجام اصلاحات مربوط به مشخصات سجلی و تحصیلی در سیستم آموزشی
 • دریافت و بررسی تسویه‌حساب‌های قطعی‌شده دانشجویان
 • بررسی صورتجلسات فارغ‌التحصیلی
 • پاسخگویی به مراجعین
 • انجام امور آموزشی در حوزه اداره متبوع، به تشخیص مدیر
واحد مهمان و انتقال

وظایف این واحد به شرح زیر است:

 • دریافت فرم‌های مهمان و انتقال برای بررسی احراز شرایط 
 • تفکیک کردن فرم‌ها بر اساس شرایط آنها (شبانه بودن، نداشتن یا داشتن کد برای متقاضیان انتقال و غیره) 
 • آماده کردن پرونده‌های مهمان و انتقال رسیده و ارسال آن‌ها به تفکیک رشته به دانشکده‌ها
 • دریافت فرم‌های متقاضیان تغییر رشته دانشجویان همین دانشگاه و بررسی وضعیت آن‌ها و آماده کردن پرونده‌های واجد شرایط و ارسال به دانشکده‌ها
 • پیگیری موضوع دریافت نتایج بررسی پرونده‌ها از دانشکده‌ها
 • دریافت نتایج بررسی پرونده‌های مهمان و انتقال دانشجویان این دانشگاه و در صورت لزوم، اقدام برای ایجاد ترم و تغییر وضعیت آنها
 • اعلام نتایج بررسی پرونده‌های مهمان و انتقال به دانشجویان متقاضی
 • پذیرش متقاضیان در سیستم آموزش، صدور کارت دانشجویی موقت برای آنان و گشودن فایل ثبت نامی آنان 
 • رسیدگی به امور دانشجویان متقاضی مهمان که از تقاضای خود انصراف داده‌اند
 • انجام تسویه حساب دانشجویان مهمانی که که یک یا دو ترم در این دانشگاه تحصیل کرده و قصد بازگشت دارند. گرفتن کارنامه و انجام مراحل اداری آن (تهیه نامه و تایپ و دبیرخانه) و ارسال آنها به دانشگاه‌های مبدا
 • ارسال پرونده‌های دانشجویان دانشگاه کردستان که به سایر دانشگاه‌های کشور منتقل شده‌اند
 • انجام امور آموزشی در حوزه اداره متبوع، به تشخیص مدیریت
واحد نظام وظیفه

وظایف این واحد به شرح زیر است:

 • درج کلیه اطلاعات لازم در خصوص نظام وظیفه در سیستم آموزشی
 • صدور درخواست‌های معافیت تحصیلی دانشجویان
 • پیگیری وصول تاییدیه معافیت تحصیلی
 • انجام مکاتبات لازم در رابطه با امور نظام وظیفه دانشجویان
 • پاسخگویی به مراجعین
 • انجام امور آموزشی در حوزه اداره متبوع، به تشخیص مدیریت