دسترسی سریع

فرم‌های پرکاربرد معاونت آموزشی

فرم‌های اعضای هیئت علمی
فرم دریافت پایه (ترفیع)
فرم احتساب سنوات خدمت پیمانی و احتساب پایه بورس(فایل word)
فرم تمدید دوره رسمی آزمایشی
جداول احتساب امتیازات
جداول احتساب امتیازات متقاضیان تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی ،راتبه تحصیلی و کارشناس رسمی قطعی به هیات علمی رسمی آزمایشی
رسمی آزمایشی به رسمی قطعی مربیان ارتقا یافته
فرم متقاضیان استفاده از سهمیه مربیان
فرم امتیاز بندی منازل سازمانی دانشگاه
فرم بورس مربیان
گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتری بورسیه یا مامورین به تحصیل
فرم اطلاعات گروه جهت جذب نیروی سرباز
مشخصات اعضای هیئت علمی مربوط به رشته- فرم شماره 1
اطلاعات کمی دانشگاه-فرم شماره 2
فرم درخواست ایجاد رشته های تحصیلی - فرم شماره 3
تسهیلات و تجهیزات آزمایشگاه - فرم شماره 4
طرح تخصیص دروس رشته جدید مورد تقاضا به اعضای هیئت علمی- فرم شماره 5
وضعیت تخصیص دروس رشته(های) دایر مرتبط با رشته جدید مورد تقاضا- فرم شماره 6
فرم مربوط به بورسیه‌های داخل
فرم تعهد محضری بورسیه‌های داخل
فرم احتساب سنوات
فرم ظرفیت پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی
فرم نظرخواهی از مدیر گروه برای ارزشیابی آموزشی اعضای گروه به منظور انتخاب استاد برتر
فرم نظرخواهی از مدیران دانشکده برای ارزشیابی آموزشی اعضای هیئت علمی به منظور انتخاب استاد برتر
فرم جدول تخصیص دروس در رشته جدید مورد تقاضا
قالب اولیه طرح درس
فهرست احکام کارگزینی دانش آموخته بورسیه – متعهد خدمت
کاربرگ انجام تعهدات بورسیه
فرم احتساب سنوات خدمت پیمانی و احتساب پایه بورس(فایل pdf)
فرم‌ها و فلوچارت‌ها
فرم بررسی درخواست برگزیدگان علمی برای ورود به دوره­‌های تحصیلی بالاتر
مخصوص دانش­ آموختگان دانشگاه­ کردستان
فرم بررسی درخواست برگزیدگان علمی برای ورود به دوره­‌های تحصیلی بالاتر
مخصوص دانش­ آموختگان سایر دانشگاه­ها
فرم مربوط به مفقودی گواهی موقت فارغ التحصیلی / دانشنامه (استشهاد محلی)
فرم مربوط به مفقودی گواهی موقت فارغ التحصیلی / دانشنامه (تعهدنامه)
فرم تعهد محضری
ویژه دانش آموختگان دانشگاه کردستان که در مقاطع بالاتر در دانشگاه­های آزاد یا علوم پزشکی قبول شده‌اند.
فرم تسویه حساب مهمان