دسترسی سریع

فایل‌ها و فرم‌های مفید تحصیلات تکمیلی

فرمهای تحصیلات تکمیلی
فرم شماره 4ت (مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد)
فرم پرداخت حق الزحمه اساتید داور داخلی، داور خارجی، مشاور خارجی و نماینده تحصیلات تکمیلی
فرم شماره 5ت
فرم درخواست مجوز برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجویان دوره پردیس
فرم شماره 6ت
فرم درخواست طرح مشکل دانشجویان تحصیلات تکمیلی در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
فرم شماره 7ت
گزارش ارزشیابی پایان‌نامه کارشناسی ارشد/ رساله دکتری
فرم شماره 9ت
فزم درخواست مجوز برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد
فرم شماره 10ت
صورتجلسه آزمون جامع دوره دکتری
فرم شماره 11ت (مخصوص دانشجویان دکتری)
گزارش نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسه دفاع از رساله دانشجویان دکتری (محرمانه)
فرم شماره 12ت
فرم  درخواست مجوز برگزاری آزمون جامع
فرم شماره 13ت
فرم درخواست مجوز برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتزی
فرم اطلاعیه برگزاری سمینار کارشناسی ارشد
فرم اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع کارشناسی ارشد
فرم اطلاعیه برگزاری سمینار دکتری
فرم اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع دکتری
فرم شماره 1- تعیین موضوع پایان نامه و استاد راهنما
فرم شماره 11ت (مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد)
گزارش نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسه دفاع از رساله دانشجویان کارشناسی ارشد (محرمانه)
فرم شماره 14ت
صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد/رساله دکتری
فرم اعلام ظرفیت پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی
فرم شماره 15ت
فرم درخواست انصراف از تحصیل (مخصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی)
فرم شماره 4ت (مخصوص دانشجویان دکتری)
فرم شماره 22 ت (فرم مهمان مقطع کارشناسی ارشد)
فرم فرصت مطالعاتی
فرم برنامه فعالیت‌های فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری
گزارش پیشرفت پایان‏نامه/ رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی
ثبت و تایید گزارش دانشجو
راهنمای فرایند ثبت گزارش پیشرفت پایان نامه / رساله 
ثبت و تایید گزارش مدیرگروه
راهنمای فرایند ثبت گزارش پیشرفت پایان نامه / رساله 
فلوچارت مراحل گزارش پیشرفت
راهنمای فرایند ثبت گزارش پیشرفت پایان نامه / رساله 
آئین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های تحصیلات تکمیلی
آیین‌نامه امور پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشگاه کردستان
آیین‌نامه دوره دکتری تخصصی دانشگاه کردستان مصوب 24-11-1394
آیین‌نامه اجرایی تعیین ظرفیت دانشجوی تحصیلات تکمیلی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه کردستان
آیین‌نامه ثبت نمرات دروس تحصیلات تکمیلی دانشگاه کردستان مصوب 29-10-1393
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته
آیین‌نامه اجرایی دوره دکتری دانشگاه کردستان برای دانشجویان ورودی سال 1386 و پس از آن
شیوه‌نامه اجرایی آزمون جامع دکتری دانشگاه کردستان
فرایند انتخاب عنوان و استاد راهنما و ثبت پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد
نحوه ایجاد درخواست دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی
نحوه ایجاد درخواست دفاع توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی
نحوه بررسی و تایید درخواست دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی توسط استاد راهنما
نحوه بررسی و تایید درخواست دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی توسط مدیر گروه
نحوه بررسی و تایید درخواست دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده
نحوه بررسی و تایید درخواست دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی توسط معاون آموزشی دانشکده
فلوچارت و راهنمای طرح مشکلات دانشجویان تحصیلات تکمیلی