دسترسی سریع

مدیریت امور اداری و پشتیبانی

دانشگاه کردستان / معاونت‌ها / معاونت اداری و مالی / مدیریت امور اداری و پشتیبانی
محمدشهاب خالدی مدیر امور اداری
mshahabk [at] gmail.com 087-33624249 (5083)
وظایف و اختیارات
 • تعیین خط‌مشی و نظارت بر حسن اجرای فعالیت‌های اداری در سطح دانشگاه.
 • اجرای سیاست‌ها و خط‌مشی‌های دانشگاه در زمینه‌های مربوط به امور اداری، استخدامی و پشتیبانی.
 • تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذیربط بر اساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تأیید.
 • مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری.
 • مطالعه و بررسی رسته‌های شغلی مشاغل دانشگاهی و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع ذیربط با همکاری مدیریت برنامه، بودجه ، تحول اداری و بهره‌وری دانشگاه.
 • برنامه‌ریزی در جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه و ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای لازم و همچنین انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هیأت‌علمی و غیر هیأت‌علمی.
 • ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه.
 • انجام تدارکات و تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل وخارج کشور با هماهنگی کامل واحد‌های ذیربط.
 • نظارت بر انجام کلیه امور پشتیبانی و خدماتی دانشگاه و ارائه آن به واحدهای مختلف.
 • تهیه طرح‌های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرح‌های مزبور.
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر روش‌های مطلوب امور استخدامی دانشگاه.
 • نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی‌های لازم.
 • همکاری در تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پست‌های سازمانی دانشگاه با مدیریت برنامه، بودجه ، تحول اداری و بهره‌وری دانشگاه.
 • نظارت بر امور حضور و غیاب، طرح تمام وقت، اضافه‌کاری و انتصابات، کارکنان (هیأت‌علمی و غیر هیأت‌علمی).
 • مشارکت در جلسات و کمیسیون‌های مختلف و اظهارنظر و ارائه پیشنهادات لازم.
 • رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم.
 • نظارت بر امر ارزشیابی واحدهای تابعه.
 • همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمان‌ها، اموال و تأسیسات.
 • شرکت در جلسات تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.
قوانین و آیین‌نامه‌ها
قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن
قانون مدیریت خدمات کشوری
آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی
آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور
قانون پنج ساله توسعه ششم
قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور