دسترسی سریع
قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن
قانون مدیریت خدمات کشوری
آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی
آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 کل کشور
همکاران امور اداری
  شریف احمدی رئیس اداره انبار و کارپردازی
  - داخلی 5095
  وجدان حیدری گندمان کارشناس
  - داخلی 5083
  محمدشهاب خالدی مدیر امور اداری
  mshahabk [at] gmail.com 087-33624249 (5083)
  ناصر خیرآبادی کارشناس
  - داخلی 5081
  فرزاد سعیدی رئیس اداره کارگزینی هیأت علمی
  - 087-33628201 (5077)
  احمد شهبازی مسئول آموزش دانشکده
  - -
  ژاله‌ قدسی کارشناس مسئول اداره کارگزینی هیأت علمی
  - 087-33628201 (5079)
  شبنم مطهری مسئول امور رفاهی کارکنان
  - 33660062 (داخلی 5088)
  مرجان یخچالی کارشناس
  - داخلی 5082