دسترسی سریع

امور رفاهی اعضای هیأت علمی

پیمان سلامی
پیمان سلامی مشاور ریاست دانشگاه در امور رفاهی
گروه مهندسی بیوسیستم استادیار
p.salami [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Payman_Salami
- -