دسترسی سریع

اعضای کمیته سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

عکس نام و نام خانوادگی سمت
کیومرث کرمی
معاون پژوهشی دانشگاه
مهرداد خامفروش
مدیر پژوهشی دانشگاه
سعدی صمدی دبیر کمیته HSE دانشگاه و نماینده دانشکده علوم پایه
فرهاد وفایی نماینده دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
فرهاد رحمانی چیانه نماینده دانشکده مهندسی
اسعد محمدامینی نماینده دانشکده کشاورزی
شیرکو ابراهیمی محمدی نماینده دانشکده منابع طبیعی
بختیار بهرامی نماینده دانشکده هنر و معماری
جمیل جعفری نماینده دانشکده زبان و ادبیات
شعیب محمودی کارشناس کمیته