دسترسی سریع

گروه کاربرد گیاهان دارویی

اعضای هیأت علمی عضو گروه
ردیف نام و نام خانوادگی درجه تحصیلی رشته تحصیلی محل خدمت
1 قربانعلی صادقی دکتری تخصصی علوم دامی- تغذیه دام و طیور   دانشگاه کردستان
2 احمد کریمی دکتری تخصصی علوم دامی- تغذیه دام   دانشگاه کردستان
3 اسعد وزیری کارشناس ارشد دکتری دام پزشکی   دانشگاه کردستان
4 تیمور جوادی دکتری تخصصی دکتری- فیزیولوژی باغی دانشگاه کردستان
5 جهانشیر امینی   دکتری تخصصی دکتری بیماریهای گیاهی دانشگاه کردستان