دسترسی سریع

شرکت در انجمن‌ها و محافل مرتبط با گیاهان دارویی

  • مرکز پژوهشی اصلاح و توسعه گیاهان دارویی به عنوان عضو فعال در کارگروه گیاهان دارویی و طب سنتی استان کردستان شرکت دارد.
  • دبیرخانه کمیته تخصصی علمی پژوهشی کارگروه گیاهان دارویی و طب سنتی استان کردستان در مرکز پژوهشی اصلاح و توسعه گیاهان دارویی قرارگرفته و رئیس کمیته و دبیر آن از این مرکز برگزیده‌شده‌اند.
  • مرکز پژوهشی اصلاح و توسعه گیاهان دارویی به عنوان محل برگزاری جلسات کمیته تخصصی علمی پژوهشی کارگروه گیاهان دارویی و طب سنتی استان کردستان تعیین‌شده است.