دسترسی سریع
اولین گردهمایی بسته بندی و بازاررسانی توت فرنگی

اولین گردهمایی بسته بندی و بازاررسانی توت فرنگی

اولین گردهمایی بسته بندی و بازاررسانی توت فرنگی روز 14 اردیبهشت در دانشکده کشاورزی برگزار می شود.

سه‌شنبه 12 اردیبهشت 1396
بیشتر »
پایان‌نامه‌هایی که با همکاری این واحد پژوهشی به پایان رسیده است
ردیف عنوان پایان‌نامه‌ها نام دانشجو مقطع تحصیلی نام استاد راهنما زمینه علمی پایان‌نامه تاریخ تصویب تاریخ دفاع
1 تأثیر نانوذرات آهن بر خصوصیات مورفو- فیزیولوژیکی توت‌فرنگی رقم ونتانا در شرایط کشت بدون خاک شرمین عزیزخانی کارشناسی ارشد ناصر قادری فیزیولوژی 1393 1394/11/27
2 تأثیر سیلیکات پتاسیم بر عملکرد و برخی خصوصیات مورفو-فیزیولوژیکی توت‌فرنگی تحت تنش شوری خاطره یعقوبی کارشناسی ارشد ناصر قادری فیزیولوژی 1393 1394/12/9
3 تأثیر هیومیک اسید بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی توت‌فرنگی تحت تنش شوری دلنیا صیدی مرادی کارشناسی ارشد ناصر قادری فیزیولوژی 1393 1394/12/11
4 بررسی اثر تنش اسمزی و کاربرد خارجی گلایسین بتائین روی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی توت‌فرنگی رقم پاروس طاهره پروه کارشناسی ارشد تیمور جوادی فیزیولوژی 1393 1394/12/10
5 بررسی اثر تنش اسمزی و کاربرد خارجی گاما آمینو بوتیریک اسید روی خصوصیات مورفولو- فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و عملکرد توت‌فرنگی زهرا قبادیپور کارشناسی ارشد تیمور جوادی فیزیولوژی 1393 1394/12/19
6 بررسی برخی پاسخ‌های مورفو-فیزیولوژیکی توت‌فرنگی به گردوخاک و تنش خشکی فرزاد مریوانی کارشناسی ارشد ناصر قادری فیزیولوژی 1393 1393/10/1
7 بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و هیومیک اسید بر برخی خصوصیات مورفو- فیزیولوژیکی توت‌فرنگی تحت کاربرد مالچ حسن مرادیان کارشناسی ارشد ناصر قادری فیزیولوژی 1393 1393/10/1
8 بهینه سازی انتقال ژن با استفاده از آگروباکتریوم به ارقام توت‌فرنگی در استان کردستان سیروان نصری کارشناسی ارشد بهمن بهرام نژاد بیوتکنولوژی 1391 1391/12/19
9 همسانه سازی و مطالعه ژن های دفنسین در توت‌فرنگی بهزاد ظهیر نژاد کارشناسی ارشد بهمن بهرام نژاد بیوتکنولوژی 1391 1392/7/7
10 تأثیر نانوذرات آهن و اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات مورفو-فیزیولوژیکی توت‌فرنگی تحت تنش خشکی در شرایط درون شیشه‌ای فریده حواس کارشناسی ارشد علی‌اکبر مظفری فیزیولوژی 1393 1394/12/17
11 تأثیر نانوذرات آهن و اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات مورفو-فیزیولوژیکی توت‌فرنگی تحت تنش شوری در شرایط درون شیشه‌ای ساجده ده ده جانی کارشناسی ارشد علی‌اکبر مظفری فیزیولوژی 1393 1394/12/12
12 بررسی اثر تنش اسمزی و کاربرد خارجی گاما آمینو بوتیریک اسید روی خصوصیات مورفولو- فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و عملکرد توت‌فرنگی زهرا قبادیپور کارشناسی ارشد تیمور جوادی فیزیولوژی 1393 1394/12/19
13 بررسی اثر گردوخاک بر ویژگی‌های مورفو-فیزیولوژیکی، عملکرد و کیفیت میوه‌ی توت‌فرنگی هیوا ندیمی کارشناسی ارشد ناصر قادری فیزیولوژی 1394 1395/10/15
14 بررسی پوشش خوراکی آلژینات وزئین وترکیب هریک از آنها با نانواکسید روی برخصوصیات فیزیکو-شیمیایی ومیکروبی میوه توت‌فرنگی طی دوره انبارداری سودابه باویسی کارشناسی ارشد آریو امامی فر فیزیولوژی 1394 1395/10/15