دسترسی سریع
لطفا یکی از عناوین زیر را انتخاب نمایید.
آیا تابحال از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کردستان هیچگونه خدماتی دریافت نموده اید؟
لطفا در صورت دریافت خدمات از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کردستان، نوع آنالیز انجام شده توسط آزمایشگاه مرکزی را نام ببرید.
آیا برای انجام آزمایشهایی که امکان انجام آنها در آزمایشگاه مرکزی وجود دارد همیشه به آزمایشگاه مرکزی مراجعه می کنید.
طرز برخورد پرسنل آزمایشگاه مرکزی را چگونه ارزیابی می نمایید؟
از نتایج آنالیزهای انجام شده توسط آزمایشگاه مرکزی چه میزان رضایت دارید؟
سرعت ارائه و انجام خدمات آزمایشگاه از زمان تحویل نمونه تا تحویل نتایج را چگونه ارزیابی می کنید؟
در صورت بروز مشکل، امکان ارتباط با مسئول آزمایشگاه مرکزی را چگونه ارزیابی می کنید؟
میزان تعرفه و هزینه پرداختی برای انجام آزمایشها در مقایسه با سایر مراکز دانشگاهی/تحقیقاتی را چگونه ارزیابی می کنید.
آیا استفاده از خدمات آزمایشگاه مرکزی را به سایر همکاران دانشگاهی در داخل و خارج دانشگاه توصیه می کنید.
تنوع ارائه خدمات به مشتریان در آزمایشگاه مرکزی را چگونه ارزیابی می کنید.
وب سایت آزمایشگاه مرکزی را چگونه ارزیابی می کنید.
در کل خدمات ارایه شده به شما توسط آزمایشگاه مرکزی را چگونه ارزیابی می کنید.
لطفا پیشنهادات خود را جهت هرچه بهترشدن خدمات آزمایشگاه مرکزی ارایه نمایید.
لطفا آنالیزهای مورد نیاز خود را که در حال حاضر در آزمایشگاه مرکزی وجود ندارند، ذکر کنید.
 
 
 
کد امنیتی