دسترسی سریع

مراحل پذیرش نمونه در آزمایشگاه مرکزی

1- دریافت فرم آنالیز از سایت آزمایشگاه مرکزی و تکمیل آن بطور کامل

2- پر کردن فرم با دقت و و بدون قلم خوردگی

3- واریز هزینه آنالیز طبق تعرفه اعلام شده به شماره حساب مربوطه

4- ارسال اصل فیش واریزی به همراه نمونه و فرم درخواست از طریق پست به آدرس آزمایشگاه مرکزی

نکات مهم

  • نمونه را شماره‌گذاری کرده و ضمن بسته‌بندی مناسب مشخصات خود را روی آن بنویسید
  • برای استفاده از تخفیف دانشجویی ارسال معرفی‌نامه دانشگاه به همراه نمونه ضروری است
  • آماده‌سازی نمونه بر عهده آزمایشگاه نیست و در صورت آماده‌سازی توسط کارشناسان آزمایشگاه هزینه آن جداگانه محاسبه و دریافت می‌شود

شماره حساب آزمایشگاه مرکزی

1108058192 نزد بانک تجارت - درآمدهای اختصاصی معاونت پژوهشی