دسترسی سریع
امکانات و خدمات آزمایشگاهی

 • میکروسکوپ الکترونی (SEM) 
 • میکروسکوپ روبش با نیروی اتمی AFM
 • دستگاه کروماتوگرافی گازی با دتکتور Mass و FID
 • طیف‌سنج جرمی (Mass Spectroscopy)
 • دستگاه پراش اشعه ایکس (XRD)
 • طیف‌سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز
 • FT-IR
 • طیف‌سنج مرئی - فرابنفش (UV-Vis)
 • دستگاه آنالیزسایز نانوذرات (PSA)
 • دستگاه آنالیز عنصری (CHNS)
 • دستگاه طیف‌سنج جذب اتمی (AAS)
 • دستگاه آنالیز حرارتی (TG)
 • گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC)
خدمات غیر آزمایشگاهی

 • مشاوره در ارتباط با آنالیز نمونه‌ها
 • مشاوره و انجام طرح‌های تحقیقاتی
 • مشاوره و طراحی و ساخت دستگاه‌های آزمایشگاهی
 • برگزاری دوره‌های آموزشی جهت کاربری دستگاه‌ها