دسترسی سریع

فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی

دانشگاه کردستان / معاونت‌ها / معاونت پژوهش و فناوری / فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی
دستورالعمل امتیازدهی به فعالیت‌های پژوهشی و محاسبه امتیاز گرانت اعضای هیأت علمی دانشگاه کردستان
آیین‌نامه‌های پسادکتری و طرح‌های مشترک با صندوق ملی حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
دستورالعمل حمایت از دوره های پسا دکتری صندوق ملی حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
فرم‌های پروپوزال و داوری طرح‌ها و دوره‌های پسادکتری مشترک با صندوق حمایت از پژوهشگران
دستورالعمل تشکیل و اجرای دوره‌های پژوهشی پسادکتری (1400) (جدید)
فرآیند درخواست دوره‌های پژوهشی پسادکتری دانشگاه کردستان (1397)
فلوچارت درخواست دوره پژوهشی پسادکتری (1397)
مشخصات پژوهشگر پسا دکتری (فرم شماره 1 پسادکتری) (1397)
موافقت استاد، گروه و دانشکده با پژوهشگر پسادکتری (فرم شماره 2 پسادکتری) (1397)
پروپوزال طرح پسادکتری داخلی (جدید)
گزارش پیشرفت کار پژوهشگران پسادکتری (جدید)
پروپوزال طرح پسادکتری نوع 5 (مشترک با خارج از کشور) (جدید)
فرم گزارش نهایی پژوهشگران پسادکتری جهت تسویه حساب و صدور گواهی پایان دوره
آئین نامه پذیرش پژوهشگران پسادکترا (وزارت عتف)
آیین‌نامه‌ها و فرم‌های مرتبط با گرانت
دستورالعمل اجرایی اعتبار ویژه پژوهشی (گرانت) اعضای هیأت‌علمی دانشگاه کردستان (1396)
صورتجلسه تسویه گرانت سالهای 1394-1396
آیین‌نامه اعطای گرنت فناوری به اعضای هیأت علمی دانشگاه کردستان (جدید) 1398
پروپوزال طرح پژوهشی فناورانه (برای استفاده از گرنت فناوری)
آیین نامه اجرایی برنامه گرانت فناوری (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه گرنت فناوری
آیین‌نامه‌ها و فرم‌های مرتبط با فرصت مطالعاتی
شیوه‌نامه وزارت عتف برای استفاده از فرصت مطالعاتی
آئین‌نامه وزارت عتف برای استفاده از فرصت مطالعاتی
اصلاحیه آیین‌نامه وزارت عتف برای استفاده از فرصت مطالعاتی
دستورالعمل استفاده اعضای هیأت‌علمی دانشگاه کردستان از فرصت مطالعاتی (1400)
دستورالعمل استفاده اعضای هیأت‌علمی دانشگاه کردستان از فرصت مطالعاتی و نحوه پرداخت هزینه‌ها
فرم پرسشنامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی (فرم الف)
فرم برنامه تحقیق دوره فرصت مطالعاتی (فرم ب)
فرم گزارش نهایی دوره تحقیق فرصت مطالعاتی خارج از کشور (فرم ج)
فرم تسویه هزینه‌های فرصت مطالعاتی (فرم د)
ماده 70 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی در خصوص فرصت مطالعاتی
فرآیند استفاده از فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیأت علمی
فرآیند تمدید مأموریت فرصت مطالعاتی
فرآیند مراجعت از مأموریت فرصت مطالعاتی
فرآیند مأموریت پژوهشی
مراجعت از مأموریت پژوهشی
دستورالعمل ماموریت پژوهشی کوتاه مدت تابستانه (1397)
دستورالعمل استفاده اعضای هیأت‌علمی دانشگاه کردستان از ماموریت های پژوهشی کوتاه مدت تابستانه
شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت
دستورالعمل اجرایی فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه کردستان در جامعه و صنعت (1400)
چک لیست فرصت مطالعاتی خارج از کشور بلند مدت
چک لیست فرصت مطالعاتی خارج از کشور کوتاه مدت
آیین‌نامه‌ها و فرم‌های مرتبط با کنفرانس‌ها و کارگاه‌ها
شیوه نامه برگزاری همایشهای علمی در دانشگاه کردستان
فرم درخواست اعضای هیأت‌علمی برای شرکت در کارگاه علمی داخل کشور
فرم درخواست اعضای هیأت‌علمی برای شرکت در کارگاه بین‌المللی خارج از کشور
فرم درخواست اعضای هیأت‌علمی برای شرکت در همایش علمی داخل کشور
فرم درخواست اعضای هیأت‌علمی برای شرکت در همایش بین‌المللی خارج از کشور
فرم درخواست دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای شرکت در کارگاه علمی داخل کشور
فرم درخواست دانشجویان برای شرکت در کارگاه بین‌المللی خارج از کشور
فرم درخواست دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای شرکت در همایش علمی داخل کشور
فرم درخواست دانشجویان برای شرکت در همایش بین‌المللی خارج از کشور
فرم تسویه هزینه‌های شرکت در کنفرانس‌های خارجی
دستورالعمل نحوه پرداخت هزینه شرکت اعضای هیأت‌علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در همایش‌ها و کارگاه‌ها
دستورالعمل نحوه پرداخت هزینه شرکت اعضای هیأت‌علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه کردستان در همایش‌ها و کارگاه‌های علمی معتبر
آیین‌نامه همایش‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
آیین‌نامه‌های طرح‌های پژوهشی
دستورالعمل اجرای طرح‌های پژوهشی در دانشگاه کردستان
مراحل پذیرش طرح‌های استانی کارگروه پژوهش، آمار و فناوری اطلاعات استان
ساختار گزارش نهایی طرح پژوهشی
پروپوزال طرح‌های داخلی
فایل نمونه گزارش نهایی طرح پژوهشی
استایل EndNote برای رفرنس‌نویسی پروپوزال و گزارش نهایی طرح پژوهشی
آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
آیین‌نامه‌های اعضای هیات علمی
شیوه‌نامه اجرایی آئین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی
آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی 1395
دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی
دستورالعمل پایه تشویقی پژوهشی جدید
فرم درخواست پایه تشویقی پژوهشی
آیین نامه ترفیع استحقاقی سالیانه اعضای هیأت علمی (1398)
آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
شیوه نامه همکاری با سازمان تحقیقات هسته‌ای اروپا (سرن)
دستورالعمل انتخاب پژوهشگر برتر در هفته پژوهش و فناوری سال 1400
آیین‌نامه‌های دانشجویان
دستورالعمل اعطای وام ویژه دانشجویان دکتری
شیوه‌نامه اجرایی و نظارتی دوره دکتری پژوهش‌ محور
دستورالعمل تشکیل هسته پژوهشی دانشجویی در دانشگاه کردستان
دستورالعمل جهت‌دهی پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی (1397)
شیوه‌نامه اعطاء تسهیلات مالی برای چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه کردستان
فرآیند کار و مراحل چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه کردستان
آئین‌نامه نشر کتاب دانشگاه کردستان
فرم ارزیابی کتب (تصنیفی، تألیفی، تدوینی ، گردآوری و تصحیحی)
فرم ارزیابی کتب ترجمه شده
آیین‌نامه و لیست‌های مربوط به مجلات
لیست مجلات JCR به همراه Impact Factor و MIF در سال 2019
لیست مجلات Web of Science
سامانه مجلات Scopus
آیین‌نامه‌ی نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
شیوه نامه ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز
سامانه نشریات علمی معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سامانه نشریات علمی معتبر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سامانه نشریات نامعتبر و نشریات جعلی خارجی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سامانه نشریات ISC
سامانه نشریات نامعتبر و نشریات جعلی خارجی ISC
سایر فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها
کاربرگ تقاضای استفاده از مزایای اعتبار بند الف ماده 102
دستور العمل اجرایی بند الف ماده 102
شیوه‌نامه بهره‌برداری از شبکه ابر رایانش ملی ایران
آئین‌نامه بکارگیری دستیار پژوهشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی
آیین نامه پیاده سازی آمایش آموزش عالی کشور
آیین‌نامه‌های مربوط به آزمایشگاه‌ها و تجهیزات
شیوه‌نامه پشتیبانی مالی از تأمین، به‌روزآوری و خرید خدمات تجهیزات آزمایشگاهی
پروپوزال جامع درخواست تجهیز
آیین‌نامه‌های حمایتی
آیین‌نامه نحوه همکاری استادان و متخصصان بین‌المللی با دانشگاه کردستان
شیوه‌نامه به کارگیری و جذب فارغ‌التحصیلان و استادان برجسته داخل و خارج از کشور
آیین نامه اجرایی سامانه تأمین اعتبار پژوهشی (ستاپ)
آیین‌نامه حمایت از ایجاد گروه‌های پژوهشی و مجلات میان‌رشته‌ای