دسترسی سریع

حسابداری امور دانشجویی

فرشاد ابوقداره حسابداری معاونت دانشجویی
- 33611463 (داخلی 2301)
وظایف و اختیارات
 • رسیدگی به اسناد و مدارک مربوطه از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی 
 • تامین اعتبار درخواست خرید تائیدشده، ثبت و ارائه به کارپردازی جهت خرید 
 • رسیدگی و کنترل اسناد کارپردازی هزینه‌شده در کلیه واحدهای معاونت دانشجوی و فرهنگی 
 • صدور سند حسابداری (جاری، عمرانی، اختصاصی) جهت حواله‌های ارائه‌شده توسط کارپردازی و یا سایر اسناد
 • صدور چک و ثبت در سیستم حسابداری 
 • ثبت دریافت ودیعه خوابگاه و تنظیم لیست بازپرداخت ودیعه خوابگاه و ارسال به بانک
 • تهیه و تنظیم دفاتر صدور سند، صدور چک و تهیه مغایرت بانکی بصورت ماهیانه برای کلیه حساب‌های معاونت
 • تحویل فیش‌های تغذیه و محاسبه درآمد اتوماسیون تغذیه و تهیه گزارش ماهیانه 
 • ثبت درآمد خوابگاه‌های استیجاری و پرداخت اجاره بهای آنها 
 • انجام کلیه امور مربوط  به پرداخت کار دانشجویی و حق التعلیم و حق‌الزحمه‌های پرداختی در معاونت 
 • انجام کلیه امور مربوط به مالیاتها 
 • تهیه گزارش‌های مالی در کلیه سطوح جهت ارائه به معاونت 
 • انجام کلیه امور محوله