دسترسی سریع

اداره تربیت بدنی

اهداف اداره تربیت بدنی
  • حفظ و ارتقا تندرستی دانشگاهیان دانشگاه کردستان و ایجاد شور و نشاط در بین آنان
  • ارتقا ورزش قهرمانی دانشگاه
  • گسترش ورزش همگانی دربین کارکنان و دانشجویان
  • نگهداری از فضاهای ورزشی دانشگاه و گسترش آن‌ها. 
اخبار و رویدادها