دسترسی سریع
معاونت اداره تربیت بدنی
ناهیده مردوخی معاون مدیر تربیت بدنی
- 087-33666801 (2505)
کارشناس ورزشی
حمید شکرنژاد کارشناس اداره ورزش برادران
hamid20745 [at] gmail.com 087-33666801 (2484)
کارشناس ورزشی خواهران
نگین اردلان کارشناس مسئول اداره ورزش خواهران
- 087-33666801 (2361)