دسترسی سریع

همکاران حوزه دانشجویی

اسحاق آئینی دفتر دار مرکز مشاوره
- 33666746
فرشاد ابوقداره حسابداری معاونت دانشجویی
- 33611463 (داخلی 2301)
نگین اردلان کارشناس مسئول اداره ورزش خواهران
- 087-33666801 (2361)
رزیتا اعظمی کارشناس تسویه صندوق رفاه
- -
نعمت اله بذرافشان کارشناس ناظر اداره تغذیه
- 33660786 (2533)
امید حمیدی کارشناس مرکز مشاوره
- -
شهلا دهقان کارشناس وام صندوق رفاه
- داخلی 2231
شیدا سلامی مسئول دفتر معاون دانشجویی
- 087-33624002 (2281)
ابراهیم سلیمانی مدیر امور دانشجویی
e.soleimani [at] uok.ac.ir 087-33624024 (داخلی 2233)
ایوب سلیمی کارشناس مرکز مشاوره
- -
...321