کتاب از رمان تا ملت: پژوهشی در گفتمان روایی فارسی و کردی
چهارشنبه، 10 مهر 1398
کتاب از رمان تا ملت: پژوهشی در گفتمان روایی فارسی و کردی
عنوان کتاب: از رمان تا ملت: پژوهشی در گفتمان روایی فارسی و کردی
مولف: دکتر هاشم احمدزادە
مترجم: دکتر بختیار سجادی، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه کردستان
ناشر: دانشگاە کردستان
چاپ دوم، 1397
یکی از آثار عرضه شده در غرفه انتشارات دانشگاه کردستان در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

چکیده
کتاب حاضر به بررسی نوع ادبی رمان در ادبیات فارسی و ادبیات کردی می‌پردازد و بر طلوع رمان و عوامل به وجود آورنده ظهور آن تمرکز می‌کند و روند توسعه‌یافتگی آن را می‌سنجد. این پژوهش با مرور آثار و تأثیرات برخی از نظریه پردازان درباره تحلیل و تبیین ظهور رمان، تلاش می‌کند مبنایی نظری را برای پیدایش رمان در ادبیات فارسی و ادبیات کردی فراهم سازد و سعی در نشان دادن ارتباط میان خودآگاهی و ظهور رمان به مثابه یک گفتمان روایتی جدید دارد.
 
منبع: انتشارات دانشگاه کردستان
 
فرهنگ دانشگاه کردستان
 
این فرهنگ با ارزش به سرپرستی آقای ماجد مردوخ روحانی و با همکاری آقایان مهدی سنندجی، محی الدین کریمیان، محمدژیان امینی و دکتر یدالله پشابادی طی 10 سال نوشته شده است.
این فرهنگ در بر دارنده 93 هزار مدخل، 86 هزار و 826 ترکیب فعلی و اسمی مجزا، صرف و توضیح پنج هزار و 171 مصدر، 15 هزار و 780 شاهد و مثال، شش هزار و 418 حوزه معنایی و 26 هزار و 808 ارجاع است.
فرهنگ فارسی-کردی
فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها
شیوهنامه اعطاء تسهیلات مالی برای چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه کردستان
فرآیند کار و مراحل چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه کردستان
دستورالعمل اعطاء تسهیلات مالی برای چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه کردستان
فرم درخواست امتیاز فصل از کتاب، اعضای هیأت‌علمی