کتاب سیتوژنتیک گیاهی: مفاهیم پایه و روش های آزمایشگاهی
چهارشنبه، 10 مهر 1398
کتاب سیتوژنتیک گیاهی: مفاهیم پایه و روش های آزمایشگاهی
کتاب: سیتوژنتیک گیاهی: مفاهیم پایه و روش های آزمایشگاهی
مؤلف: دکتر قادر میرزاقادری
چکیده:
کتاب سیتوژنتیک گیاهی برای استفاده محققین رشته‌های ژنتیک، بیوتکنولوژی و زیست شناسی به ویژه در زمینه گیاهی تهیه شده است. بخش اول کتاب (فصل‌‌های اول تا چهارم) به توضیح مفاهیم پایه در رابطه با سیتوژنتیک و به ویژه جنبه های ملکولی سیتوژنتیک گیاهی می‌پردازد. در فصل‌‌های پنجم تا پانزدهم، روش‌‌های آزمایشگاهی سیتوژنتیک گیاهی با بهره گیری از تصاویر مناسب توضیح داده شده است. اغلب دستورالعمل‌‌های ارائه شده در این بخش توسط مؤلف بهینه شده و با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته است. جزئیات مورد نیاز در دستورالعمل‌‌ها برای انجام موفق آزمایشات قید شده است. بخش عمده‌ای از دستورالعمل‌‌های موجود در این کتاب به مراحل و روش‌‌های مختلف تکنیک  فیش اختصاص داده شده است.
 
منبع: انتشارات دانشگاه کردستان
 
فرهنگ دانشگاه کردستان
 
این فرهنگ با ارزش به سرپرستی آقای ماجد مردوخ روحانی و با همکاری آقایان مهدی سنندجی، محی الدین کریمیان، محمدژیان امینی و دکتر یدالله پشابادی طی 10 سال نوشته شده است.
این فرهنگ در بر دارنده 93 هزار مدخل، 86 هزار و 826 ترکیب فعلی و اسمی مجزا، صرف و توضیح پنج هزار و 171 مصدر، 15 هزار و 780 شاهد و مثال، شش هزار و 418 حوزه معنایی و 26 هزار و 808 ارجاع است.
فرهنگ فارسی-کردی
فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها
شیوهنامه اعطاء تسهیلات مالی برای چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه کردستان
فرآیند کار و مراحل چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه کردستان
دستورالعمل اعطاء تسهیلات مالی برای چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه کردستان
فرم درخواست امتیاز فصل از کتاب، اعضای هیأت‌علمی