کتاب تحلیلی بر حکمت هنر و معماری ایرانی
دوشنبه، 7 بهمن 1398
کتاب تحلیلی بر حکمت هنر و معماری ایرانی
کتاب تحلیلی بر حکمت هنر و معماری ایرانی (اصول و نمادها و تکنیک های) با نگرشی نو به اصول موجود در هنر و معماری ایرانی توسط مهرداد یوسف زمانی و فرزاد کریم خاوری نوشته شده است.
در این کتاب ابتدا به بسترهای فرهنگی و اجتماعی ظهور تمدن ایرانی پرداخته شده است و تاثیرپذیری فرهنگ و هنر ایرانی را از تمدن‌های میان رودان مورد توجه قرار می‌دهد. در مقایسه‌ای تطبیقی با فرهنگ و تمدن یونانی با ارائه استدلال‌های به این نتیجه می‌رسد که تمدن ایرانی دارای نگرشی بر اساس حکمت است، و در مقابل نگرش یونانی و به تبع آن غربی دارای تفکری فلسفی در فرهنگ و هنر است.
در ادامه سعی دارد که با بیان وجوه تفاوت میان این دو نگرش یعنی نگرش حکمتی و نگرش فلسفی به تعریفی نو در هنر دست یابد.
همچنین به روش استدلال منطقی ضمن نقد اصولی که تاکنون در معماری ایرانی مطرح شده است، به تعریف جدیدی از اصول در معماری ایرانی می‌پردازد و در این راستا اصولی مانند اصل عملگرایی، اصل آرامش و اصل حس مکان مطابق با عملکرد هر فضا را برای معماری ایرانی و تا حدی هنر ایرانی تعریف می‌کند.
از نقاط قوت این کتاب می‌توان به دسته‌بندی موضوعی مطالب و جلوگیری از تداخل مباحث مربوط به حکمت، فلسفه و هویت فرهنگی اشاره نمود.
مباحث این کتاب بیشتر جنبه تحلیلی و تفسیری را با تکیه بر قواعد منطق دارد و سعی می‌کند خواننده مباحث مربوط به هویت در هنر و معماری ایرانی را با ادبیاتی روان با خود همراه کند.
 
منبع: انتشارات دانشگاه کردستان
 
فرهنگ دانشگاه کردستان
 
این فرهنگ با ارزش به سرپرستی آقای ماجد مردوخ روحانی و با همکاری آقایان مهدی سنندجی، محی الدین کریمیان، محمدژیان امینی و دکتر یدالله پشابادی طی 10 سال نوشته شده است.
این فرهنگ در بر دارنده 93 هزار مدخل، 86 هزار و 826 ترکیب فعلی و اسمی مجزا، صرف و توضیح پنج هزار و 171 مصدر، 15 هزار و 780 شاهد و مثال، شش هزار و 418 حوزه معنایی و 26 هزار و 808 ارجاع است.
فرهنگ فارسی-کردی
فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها
شیوهنامه اعطاء تسهیلات مالی برای چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه کردستان
فرآیند کار و مراحل چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه کردستان
دستورالعمل اعطاء تسهیلات مالی برای چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه کردستان
فرم درخواست امتیاز فصل از کتاب، اعضای هیأت‌علمی