دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی عمران آقای محمد محمود احمد مورخ یکشنبه 10 بهمن 1400 ساعت 10:00
چهارشنبه، 6 بهمن 1400
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی عمران آقای محمد محمود احمد مورخ یکشنبه 10 بهمن 1400 ساعت 10:00
عنوان پایان نامه: بررسی رفتار لرزه ای دیواربرشی فولادی مجهزشده به میراگرغیرفعال
نام دانشجو:  محمد محمود احمد
استاد راهنما : دکتر آرمان مام عزیزی
داور داخلی اول: دکتر مسعود خلیقی_استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه کردستان 
داور داخلی دوم: دکتر هوشنگ دباغ_استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه کردستان 
گروه: مهندسی عمران
زمان دفاع: یکشنبه مورخ 1400/11/10 ساعت 10:00
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار