دسترسی سریع
مناقصه بیمه درمان تکمیلی
مهلت ارسال اسناد: سه‌شنبه, 18 شهریور 1399 (مهلت به اتمام رسید)
دانشگـاه کردستان در نظـر دارد؛ بیمه درمان تکمیلی خود را به شرکت واجد شرایط و دارای صلاحیت واگذار نماید. لذا از شرکت های متقاضی دعوت به عمل می‌آید از تاریخ انتشار آگهی (99/06/10) لغایت 18 شهریور 99 برای دریافت اسناد مناقصه به سایت دانشگاه مراجعه نمایید.