دسترسی سریع

سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

دانشگاه کردستان / حوزه ریاست / سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
اعضای کمیته
رحمت صادقی
رحمت صادقی رئیس دانشگاه
گروه شیمی استاد
rsadeghi [at] uok.ac.ir http://sci.uok.ac.ir/sadeghi
- -
محمد نظری پور
محمد نظری پور -
گروه حسابداری استادیار
mnazaripour [at] yahoo.com http://research.uok.ac.ir/~mnazaripour
دانشکده علوم انسانی - اتاق 308 08733624005 (2251)
حشمت اله سعیدی
حشمت اله سعیدی معاون مدیر پژوهشی
SciMet [at] uok.ac.ir , h.saedi [at] uok.ac.ir 33622623 (2443)
سازمان مرکزی قدیم- طبقه دوم
فرشاد دهقان
فرشاد دهقان -
f.dehghan [at] uok.ac.ir 087-33624023(5068)
-
همایون فرزامی
همایون فرزامی -
h.farzami [at] uok.ac.ir 087-33624025 (5076)
-
شایسته میرکی
شایسته میرکی -
- 33624026 (داخلی 5066)
-
آیین‌نامه
قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
شاخص‌های اندازه گیری میزان سلامت اداری
حوزه ریاست