دسترسی سریع
خرید خدمات مشاور جهت انجام مطالعات ژئو تکنیک مربوط به احداث ساختمان دانشکده اقتصاد و مدیریت
مهلت ارسال اسناد: شنبه, 20 آذر 1400 (مهلت به اتمام رسید)

دانشگاه کردستان در نظر دارد خرید خدمات مشاور جهت انجام مطالعات ژئو تکنیک مربوط به احداث ساختمان دانشکده اقتصاد و مدیریت  خود را از طریق مناقصه به انجام برساند. لذا از افراد واجد صلاحیت و شرکتهای مرتبط و دارای مجوز فعالیت در خواست می گردد  در صورت تمایل به شرکت دراین مناقصه به سامانه ستاد (بخش خرید جزئی و متوسط) شماره نیاز 110006002200078 مراجعه نمایند. مهلت شرکت در مناقصه تا ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 1400/09/20 می باشد.